Schoolboeken en Ouderbijdrage 2016-2017

Schoolboeken
De overheid heeft bepaald dat een aantal leermiddelen kosteloos door school worden verstrekt, de zgn. gratis schoolboeken. Hieronder vallen alle leerboeken, werkboeken en examenbundels.

Echter, er zijn ook wat uitzonderingen. Sommige materialen zijn namelijk wel verplicht, maar niet gratis, omdat deze ook privé gebruikt kunnen worden, dan wel persoonsgebonden zijn, zoals: atlas, woordenboek en agenda. Ook rekenmachines, sportkleding, gereedschap, schriften, multomap, pennen en dergelijke zijn voor eigen rekening.  Het aanschaffen hiervan doet u zelf of via onze schoolboekenleverancier Van Dijk Educatie.

Bestellen van boeken en betalen van diensten
Uw kind heeft inmiddels via Van Dijk Educatie precieze informatie ontvangen over de manier waarop u digitaal de boeken kunt bestellen. Bij het bestellen heeft u het leerlingnummer nodig.

Het leerlingnummer wordt voor de start van het brugjaar verstrekt door onze leerlingadministratie. Dit nummer behoudt de leerling, zolang het hier op school zit.
 

Inleveren boeken huidig schooljaar
Over het inleveren van de boeken van het huidige schooljaar ontvangt u ook mail via Van Dijk. Het inleverschema hangt ook op posters in de beide schoolgebouwen en staat op de website van school.
 

Ouderbijdrage
De factuur voor de jaarlijkse ouderbijdragen ontvangt u via Van Dijk. De factuur ouderbijdrage bestaat uit 3 gedeelten: de basisbijdrage, afdelingsgebonden kosten en overige kosten.

  • Basisbijdrage

Het A. Roland Holst College wil meer bieden dan alleen het behalen van een diploma. Jaarlijks organiseren we tal van activiteiten, waarvoor we u een basisbijdrage van €100,= vragen.

  • Afdelingsgebonden kosten

Iedere jaarlaag heeft een aantal diensten, die de school zinvol en wenselijk vindt en waaraan kosten verbonden zijn. De specificatie van deze afdelingsgebonden kosten vindt u onderaan deze website, onder het kopje financiën.

  • Overige kosten

Leerlingen kunnen apart op de boekenlijst van Van Dijk aangeven of ze een kluisje willen huren op school. De regels en procedure omtrent het huren van een kluisje vindt u ook terug onderaan deze website onder het kopje financiën.

Middels een Modelovereenkomst geeft u Van Dijk toestemming de Ouderbijdragen direct bij u te mogen verhalen en incasseren. Deze modelovereenkomst is hieronder terug te lezen.

n.b. Deelname aan de werkweken in de bovenbouw staan niet vermeld op de factuur ouderbijdragen via Van Dijk Educatie, maar wordt rechtstreeks door school bij u in rekening gebracht. U krijgt hierover t.z.t. een apart schrijven via school.


Schoolfonds
Twee jaar geleden heeft de ARHC Ouderraad het Schoolfonds in het leven geroepen. Daarmee worden zaken mogelijk gemaakt of activiteiten georganiseerd die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, maar welke de ouderraad wel een meerwaarde vindt voor de school en/of de leerlingen.

In schooljaar ‘14-‘15 hebben we bijvoorbeeld vanuit het Schoolfonds twee 3D-printers aangeschaft voor het vak Informatica, waardoor leerlingen leren omgaan met dit soort moderne technologie.

In schooljaar ’15-’16 werd de kinderen vanuit het Schoolfonds een DJ-cursus aangeboden. Hiermee kunnen zij zich oriënteren op het technische en creatieve gebied van muziek en dance. 

Zonder uw bijdrage aan het Schoolfonds kunnen wij deze extra dingen niet bekostigen. Daarom vragen wij u om een donatie aan dit fonds. U kunt middels het financiële overzicht van Van Dijk  aangeven of u wilt doneren en hoeveel (€50, € 100 of €250).

Namens de ouderraad natuurlijk alvast enorm bedankt!

 

Overige informatie
De Ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wel is het zo dat u zich verplicht tot betaling wanneer er een dienst van de school wordt afgenomen. Zie hiervoor ook de modelovereenkomst.

De school kan in individuele gevallen overgaan tot reductie- of kwijtschelding van (een gedeelte van) de Ouderbijdrage. Ouders die niet in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen, kunnen contact opnemen met de teamleider of de administratie van school en overleggen wat de mogelijkheden zijn. Ook zijn er diverse ondersteuningsfondsen, die u kunt aanschrijven, wanneer u financiële hulp kunt gebruiken. Deze kunt u ook hieronder terugvinden.

Al datgene wat in deze brief is opgenomen, is tot stand gekomen met instemming van de Ouderraad en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van het ARHC.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd over de gang van zaken rond de schoolboeken en de ouderbijdragen. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de coördinator van de schoolboeken en ouderbijdragen, de heer N. Kempen via nkempen@gsf.nl.

A. Roland Holst College
Angela Koot, rector